برنج مازندران به بار نشست

به بار نشستن نخستین خوشه های برنج مازندران

برنج مازندران به بار نشست

نخستین خوشه سبز رنگ برنج مازندران از نوع رقم طارم محلی پس از گذشت حدود ۶۵ روز از زمان کشت در شالیزارهای بخش دابودشت شهرستان آمل به بارنشست.
به گزارش روابط عمومی بهترینه، اگر چه کشت برنج در مازندران از فروردین ماه آغاز می شود ، ولی زمان نشای شالی برنج مازندران در مناطق مختلف استان متفاوت است.
در حالی که زمان نشاء در مناطق شرقی استان گاهی اوقات تا نیمه نخست خردادماه ماه ادامه می یابد ، مناطق مرکزی و غربی این کار را اوایل ماه فروردین ماه انجام می دهند.
سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد که امسال حدود ۲۱۰ هزار هکتار از زمین های شالیزاری استان نشاکاری شده است و حدود ۲۰ هزار هکتار هم به خاطر کمبود آب به کشت جایگزین اختصاص یافت .
مدیر جهاد کشاورزی آمل ضمن تشریح وضعیت برنج مازندران در این خصوص گفت که نخستین خوشه های برنج، از رقم طارم هاشمی، در بیش از ۲ هکتار شالیزاری های روستاهای ‘ دنگپیا ‘ و ‘ کچپ سفلی ‘ شهرستان آمل به بار نشست.

سیدحسین اسلامی افزود : خوشبختانه شرایط مناسب آب و هوایی و بارش های مناسب اردیبهشت ماه و نیمه خرداد باعث شده تا شرایط کشت برنج در شهرستان امسال از خطر وتنش های خشکسالی خارج شود.

وی ابرازامیدواری کرد که با شرایط در حال سپری ، تولید محصول برنج امسال در شالیرازهای آمل با کیفیت و پر محصول بوده و رضایت دست اندرکاران را به دنبال داشته باشد.
مدیر جهاد کشاورزی آمل پیش بینی کرد که بیش از ۱۸۵ هزار تن برنج سفید امسال در این شهرستان تولید شود که این میزان برنج مورد مصرفی بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بر اساس میانگین مصرف است .
به گزارش روابط عمومی بهترینه، مازندران با تولید سالانه بیش از یک میلیون و یکصد هزار تن برنج سفید ، ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می کند.
 
دسته بندی ها: برنج