محصولات برنج در وزن های ۱۰ ، ۵ و ۲٫۵ کیلو گرم و ۹۰۰ گرمی موجود می باشد.